Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
9 października 2018

Egzamin Ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne na stronie cke.gov.pl. W treści tej wiadomości podane są informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I - VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
   - uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
   - uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
     w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
   - słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019 - 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
   1. języka polskiego
   2. matematyki
   3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
   1. języka polskiego
   2. matematyki
   3. języka obcego nowożytnego
   4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
      lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
   1. pierwszego dnia egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
   2. drugiego dnia egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
   3. trzeciego dnia egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin
     z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w budynku przy ul. Tynieckiej 25 

TERMINARZ:

 

PRZEDMIOT DATA GODZINA
Język polski 15 kwietnia 2019r. 9:00
Matematyka 16 kwietnia 2019r. 9:00
Język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019r. 9:00

 


Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności