Tyniecka25.waw.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
12 stycznia 2020

Sięgnij po więcej!!!

Już w grudniu ruszył w naszej szkole projekt "Sięgnij po więcej".

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W ramach projektu 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK).

Opis projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 462 172,50 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 916 972,50 zł

Okres trwania projektu: 1XII 2019-31 VI 2021

Opis:

Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

Office 365 Stołówka E-dziennik ERASMUS+ Galeria Aktualności