zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Nowy regulamin Rady Rodziców

29.12.2016

 Uchwała Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Warszawie,
nr 13 z dnia 15 grudnia 2016 roku
Uchwala się Regulamin Rady Rodziców, o treści następującej:

Regulamin Rady Rodziców
przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Roberta Schumana w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz Statutu Szkoły.
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§ 2
1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§ 3
1. Terenem działania Rady Rodziców jest teren szkoły.
2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach.
Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§ 4
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
a. powołanie komisji skrutacyjnej,
b. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c. nadzorowanie przebiegu głosowania,
d. podanie wyników głosowania.
8. Zadania komisji skrutacyjnej
a. przygotowanie kart do głosowania,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
18. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
§ 5
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.
3. W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
4. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym .
5. W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.
6. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4
8. Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.
9. Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
10. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
12. Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
13. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady oddziałowej.
14. Za wybranego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
15. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
Rozdział IV
Zadania rad oddziałowych
§ 6
1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada oddziałowa może działać na podstawie przyjętego planu pracy.
4. Rada oddziałowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.
5. Rada oddziałowa współdziała z Radą Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
6. Rada oddziałowa może organizować, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.
7. Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb.
§ 7
1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
a. reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
b. utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c. zwołuje i prowadzi zebrania rady oddziałowej.
Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
§ 8
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§ 9
Rada Rodziców zatwierdza plan swojej działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny.
§ 10
1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli .
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 11
1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców .
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 12
Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§ 13
Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły.
§ 14
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
§ 15
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział VI
Ogólne zasady działania Rady Rodziców
§ 16
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
§ 17
1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4.
5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
7. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
9. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
11. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.
§ 18
1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców (w tym dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba).
3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
4. Nie będący członkami Rady Rodziców rodzice uczniów szkoły zainteresowani działaniem na rzecz szkoły lub sprawami dotyczącymi szkoły lub funkcjonowania Rady Rodziców mają prawo uczestniczyć w zebraniach Rady Rodziców.
5. Osoby obecne na zebraniu ale nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 19
1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
a. wiceprzewodniczącego,
b. sekretarza,
c. skarbnika,
d. komisję rewizyjną.
2. Wybory wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców może powołać komisje stałe lub doraźne.

§ 20
1. Wybory wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.
2. Wybory wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
5. Zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
6. Kandydaci na wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wybory wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
8. Za wybranego wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
§ 21
1. Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z dwóch osób.
2. Wybory komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b. przeprowadzenie głosowania,
c. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
5. Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
6. Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wybory do komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch.
8. Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się dwóch pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze do komisji rewizyjnej Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
10. Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§ 22
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
Rozdział VII
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców
§ 23
1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców
c. przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu wszystkich członków Rady Rodziców poprzez rozesłanie na uprzednio wskazane adresy e-mail, co najmniej tydzień przed planowanym terminem zebrania, informacji o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,
d. prowadzenie zebrań Rady Rodziców,
e. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny pod głosowanie Rady Rodziców,
f. przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
g. podpisywanie uchwał Rady Rodziców podjętych przez Radę Rodziców zgodnie z rozdziałem VIII niniejszego regulaminu
h. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
i. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
j. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców.
2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców wspiera, a w razie potrzeby zastępuje przewodniczącego w wypełnianiu jego obowiązków. Wszelkie zapisy w niniejszym regulaminie dotyczące przewodniczącego odnoszą się również do wiceprzewodniczącego.
3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
a. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
b. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
c. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców,
d. protokołowanie zebrań Rady Rodziców,
e. liczenie głosów oddanych przy podejmowaniu uchwał, weryfikacja poprawności podjęcia uchwał i podpisywanie uchwał podjętych przez Radę Rodziców zgodnie z rozdziałem VIII niniejszego regulaminu,
f. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców,
g. umieszczanie dokumentacji a w szczególności podjętych uchwał i sprawozdań Rady Rodziców na stronach internetowych szkoły.
4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
a. bezpośrednia współpraca z osobą zatrudnioną przez Radę Rodziców do pełnienia funkcji kasjera i księgowej w celu sprawnej obsługi i ewidencji zbieranych i wydatkowanych środków finansowych,
b. zatwierdzanie wydatków ponoszonych z rachunku bankowego Rady Rodziców poprzez składanie jednego z dwóch podpisów pod wychodzącymi przelewami,
c. weryfikacja, przed dokonaniem wydatku ze środków Rady Rodziców, czy dany wydatek został autoryzowany przez Radę Rodziców i potwierdzenie kasjerowi w drodze e-mailowej, że dane środki mogą być wydane z kasy na rzecz oznaczonej osoby
d. kontrolowanie bieżących wydatków i stanu rachunku bankowego Rady Rodziców,
e. nadzór nad poprawną ewidencją przychodów i wydatków środków gromadzonych przez Radę Rodziców i zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:
a. kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców,
b. kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z obowiązującymi Radę Rodziców przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
c. kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,
d. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
§ 24
Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a. czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b. składania wniosków i projektów uchwał.
2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
a. czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców,
b. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c. realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 25
1. Zebranie Rady Rodziców rozpoczyna się od otwarcia zebrania przez Przewodniczącego lub osoby go zastępującej, po czym członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
2. Porządek zebrania ustala się poprzez głosowanie zwykłą większością głosów członków Rady Rodziców obecnych na zebraniu.


Rozdział VIII
Tryb podejmowania uchwał
§ 26
1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w drodze głosowania: bezpośrednio przez członków Rady Rodziców obecnych na zebraniu Rady Rodziców, albo zdalnie poprzez głosowanie e-mailami.
3. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał jest jawne.
4. Każdy członek Rady Rodziców ma jeden głos.
5. Do podjęcia uchwały konieczne jest oddanie głosów przez przynajmniej połowę wszystkich członków Rady Rodziców. Jeżeli liczba członków Rady Rodziców jest nieparzysta, za połowę należy uznać liczbę uzyskaną przez podzielenie całkowitej liczby członków Rady Rodziców na pół i zaokrąglenie w górę do najbliższej liczby naturalnej.
6. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, przez co należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw" osób biorących udział w głosowaniu. Pomija się głosy "wstrzymujące się".
7. Podjęte uchwały gromadzone są w księdze uchwał (segregatorze zawierającym wpięte dokumenty uchwał), oraz na bieżąco wpisywane są na listę podjętych uchwał znajdującą się w tym segregatorze.
§ 27
1. Na zebraniu Rady Rodziców głosowane są dowolne uchwały, jednak głosowanie nie zapowiedzianych w zaproszeniu na zebranie (wysłanym nie później niż tydzień przed zebraniem) uchwał dotyczących wydatkowania środków finansowych jest możliwe jedynie jeżeli za podjęciem takiej uchwały zagłosuje więcej niż połowa wszystkich członków Rady Rodziców.
2. Sekretarz (lub zastępująca go osoba protokołująca zebranie) przed głosowaniem danej uchwały stwierdza czy uczestniczy w zebraniu wystarczająca ilość członków Rady Rodziców dla podjęcia danej uchwały.
3. Podczas zebrania Rady Rodziców głosy oddaje się poprzez złożenie na kartce zawierającej treść uchwały podpisu z adnotacją „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

§ 28
1. W drodze e-mailowej mogą być głosowane dowolne uchwały, z zachowaniem poniższej procedury.
2. Inicjować głosowanie może jedynie sekretarz, przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Rodziców, przy czym osoby te są obowiązane do przeprowadzenia głosowania, jeżeli z wnioskiem o podjęcie uchwały wystąpi nie mniej niż troje członków Rady Rodziców.
3. Głosowanie jest inicjowanie poprzez wysłanie e-maila na adresy wszystkich członków Rady Rodziców zgłoszone przez nich jako e-maile kontaktowe, z tematem zaczynającym się od pisanego wielkimi literami słowa „GŁOSOWANIE”, oraz zawierającego treść proponowanej uchwały, a także termin zbierania głosów.
4. Co do zasady, termin głosowania wynosi 120 godzin od zainicjowania głosowania, lecz w sprawach pilnych może być ograniczony do 72 godzin. Niezależnie od obowiązującego terminu, głosowanie można zakończyć, jeżeli „za” lub „przeciw” oddana jest liczba głosów większa od połowy liczby członków Rady Rodziców.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie odpowiedzi jasno wyrażającej wolę podjęcia uchwały, sprzeciw wobec podjęcia uchwały albo wstrzymanie się od głosu, do wszystkich uczestniczących w głosowaniu („reply all”).
6. Głosy zlicza, oraz zamyka głosowanie osoba inicjująca głosowanie.
7. Głosowanie zostaje zamknięte poprzez wysłanie e-maila wskazującego wynik głosowania oraz oddane głosy.
8. Uchwały podjęte w drodze e-mailowej dokumentowane są poprzez spisanie treści uchwały i jej podpisanie przez sekretarza oraz przewodniczącego wraz z informacją o głosach oddanych przez poszczególnych członków RR.
§ 29
Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX
Dokumentowanie zebrań
§ 30
Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.
§ 31
1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
2. Listę obecności podpisuje osoba przewodnicząca zebraniu i protokolant.
3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców, jeżeli jest na zebraniu obecny. W innym przypadku jest to inna osoba, ustalona przez uczestników spotkania.
4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
a. numer i datę zebrania,
b. wykaz osób uczestniczących w zebraniu w tym osób z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
c. zatwierdzony porządek zebrania,
d. przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),
e. treść zgłoszonych wniosków,
f. podjęte uchwały (wraz z ich numerami),
g. podpisy osoby przewodniczącej i protokolanta.
§ 32
1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
2. Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały cyframi rzymskimi.

§ 33
1. Protokół z zebrania Rady Rodziców jest niezwłocznie po jego sporządzeniu rozsyłany na adres e-mail każdego z członków Rady Rodziców, którzy mogą zgłaszać uwagi i poprawki do protokołu, które powinny zostać na protokole odnotowane lub załączone do księgi protokołów (w formie wydruku e-mail lub adnotacji).
2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
4. Następnie protokół z zebrania Rady Rodziców jest podpisywany przez osobę sporządzającą protokół oraz osobę przewodniczącą zebraniu.

Rozdział X
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§ 34
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.
2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
§ 35
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a. poprawę bazy materialnej szkoły,
b. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c. imprezy szkolne,
d. nagrody,
e. zapomogi,
f. obsługę finansową Rady Rodziców,
g. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
h. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie bankowym Rada Rodziców dysponuje poprzez upoważnione osoby:
a. skarbnika,
b. osoby zatrudnionej przez Radę Rodziców w charakterze kasjera/księgowego.
3. Środki z kasy Rady Rodziców, kasjer wydaje wyłącznie na cele wskazane w uchwale Rady Rodziców, po uzyskaniu potwierdzenia e-mailem od skarbnika Rady Rodziców:
a. osobie, która ma dokonać zakupu lub w inny sposób wydatkować środki Rady Rodziców zgodnie z podjętą uchwałą,
b. osobie, która przynosi fakturę / rachunek lub inny stosowny dowód poniesienia wydatku zgodnie z uchwałą Rady Rodziców.
4. Jeżeli skarbnik Rady Rodziców nie odpowiada na pytanie kasjera w ciągu 72 godzin, kasjer powinen zwrócić się z pytaniem do przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) lub sekretarza.
5. Do dokonywania dyspozycji wypłat środków finansowych z rachunku bankowego, wymagane jest wspólne działanie skarbnika i kasjera.
6. Przesunięcia środków pomiędzy kasą i rachunkiem bankowym nie wymagają uchwał Rady Rodziców.
7. Wysokość wydawanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Rada Rodziców w formie uchwały.
8. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycznym i formalnym przez skarbnika.
9. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać w szczególności:
a. dyrektor szkoły,
b. Rada Pedagogiczna,
c. Samorząd Uczniowski,
d. rodzice.
10. Skarbnik odpowiada za prawidłowe wydatkowanie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców, podlegając bezpośredniemu nadzorowi komisji rewizyjnej.
§ 36
Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków, który stanowi wytyczne przy podejmowaniu uchwał dotyczących wydatków.
§ 37
Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców za poprzedni rok.

Rozdział XI
Obsługa księgowo-finansowa
§ 38
1. Do obsługi księgowo-finansowej Rada Rodziców zatrudnia księgowego lub/i kasjera. Zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób stanowią załączniki do podpisanych umów.
2. Wysokość wynagrodzenia dla księgowego lub/i kasjera w danym roku szkolnym ustala Rada Rodziców.
3. Rada Rodziców do gromadzenia i wydatkowani środków korzysta z rachunku bankowego należącego do szkoły.
4. Rozliczenie przychodów i wydatków Rady Rodziców powinno być prowadzone rzetelnie i przejrzyście, oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 39
1. Członkowie oddziałowych rad rodziców i Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury takiej samej, według jakiej zostali wybrani.
2. Członkowie oddziałowych rad rodziców i rady rodziców mogą zrezygnować z pełnienia swoich funkcji poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły powiadomienia w formie pisemnej i wysłanie stosownej informacji e-mailem odpowiednio do pozostałych członków oddziałowych rad rodziców lub pozostałych członków Rady Rodziców.
3. Regulamin Rady Rodziców jest uchwalany na posiedzeniu Rady Rodziców i tylko w tym trybie może zostać zmieniony. Do podjęcia uchwały o uchwaleniu lub zmianie regulaminu Rady Rodziców, potrzebna jest kwalifikowana liczba głosów: za podjęciem takiej uchwały powinna głosować nie mniej niż połowa wszystkich członków Rady Rodziców.
5. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Regulamin uchwalono na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1, ul. Tyniecka 25 w Warszawie w dniu 15 grudnia 2016 roku .

Wersja do druku
« inne aktualności