zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

protokoły 2016/2017

Warszawa, 08.09.16


Protokół nr 1
z zebrania Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana
w Warszawie


Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców działającej przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym 2016/2017, zorganizowanym 8 września 2016 roku, odbyło się zebranie przedstawicieli rad oddziałowych klas 1-3, podczas którego wybrano po jednym członku z każdej z klas do Rady Rodziców.

Następnie, bezpośrednio po wyłonieniu Rady Rodziców, odbyło się pierwsze zebranie, na którym zostały omówione wstępne plany i projekty na bieżący rok szkolny, podczas którego rodzice mieli możliwość zgłoszenia uwag/pytań/propozycji.

LISTA OBECNOŚCI:
1) członkowie Rady Rodziców;
2) przedstawiciele rad oddziałowych 1-3;
3) dyrektor i zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1 w Warszawie.
/Lista obecności stanowi załącznik do protokołu nr 1/


PORZĄDEK OBRAD:
1. Wybranie prezydium Rady Rodziców;
2. Omówienie kwestii dotyczących zakupu podręczników dla uczniów klas 1-3;
3. Zakup dodatkowych podręczników na zajęcia techniczne dla klas drugich;
4. Kwestia dotycząca wniosku o umorzenia zaciągniętej pożyczki;
5. Realizacja programu zajęć wychowania fizycznego – lekcje pływania.
6.Podsumowanie zebrania.

PRZEBIEG OBRAD:

1. Spośród Rady Rodziców zostało wyłonione prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady, spośród którego zostali wybrani jednogłośnie :
- przewodniczący, p. Beata Kulawiec (klasa 1e),
- zastępca przewodniczącego, p. Agnieszka Mirowska (klasa 2 c),
- sekretarz, p. Dorota Kowalska-Goś (klasa 2 d),
- skarbnik, p. Maciej Kulawik (klasa 3 b),
- członek komisji rewizyjnej, p. Ewelina Ejsmond (klasa 1 c),
- członek komisji rewizyjnej, p. Dorota Sapijaszko (klasa 2 e).

2. Omówienie możliwości uzupełnienia zakupu brakujących i nowych podręczników (KLASY 1-w ramach akcji „zdrowy kręgosłup”
Po zapoznaniu się z obecnymi możliwościami finansowymi oraz po dokonaniu rozpoznania rynku w tym zakresie (porównanie oferty na zakup książek) zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości zakupu podręczników ze środków finansowych, będących
w dyspozycji Rady Rodziców w ramach kontynuacji akcji prowadzonej w szkole od dwóch lat „zdrowy kręgosłup” . Klasa druga pełny komplet, klasa pierwsza i trzecia –uzupełnienie braków.

3. Do Rady Rodziców wpłynęło pismo nauczyciela zajęć technicznych z prośbą o zakupienie 15 egzemplarzy podręcznika „Technika w praktyce- zajęcia elektryczno-elektroniczne.” Nowa Era, który będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna w klasach: II B,C,E. Po rozpoznaniu możliwości finansowych wraz z ofertą rynku zostanie podjęta decyzja na temat zakupu dodatkowych pomocy dydaktycznych.

4. Do Rady Rodziców wpłynęło pismo członka rady pedagogicznej dotyczące możliwości rozważenia umorzenia pożyczki na studia podyplomowe z matematyki i fizyki (wstępna propozycja Rady Rodziców - odroczenie pożyczki na okres 3 lat. Po upływie wskazanego terminu zostaną podjęte przez Radę Rodziców decyzje w tej kwestii. ).

5. Omówienie możliwości rozszerzenia zajęć wychowania fizycznego o lekcje pływania. Zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1 omówi kwestie realizacji programu w ww. zakresie
z nauczycielami wychowania fizycznego i przekaże informacje na najbliższym zebraniu.

6. Podsumowanie spotkania.
Po otrzymaniu zestawień podręczników oraz informacji na temat środków finansowych będących w dyspozycji Rady Rodziców zostanie zorganizowane kolejne spotkanie celem podjęcia decyzji odnośnie możliwości zakupu zgodnie z zawartymi w protokole wnioskami. Członkowie Rady Rodziców zostaną poinformowani o kolejnym terminie zebrania.

przewodniczący/sekretarz

       

                                                                                                                           Warszawa, 22.09.16 r.


PROTOKÓŁ NR 2/2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
22 września 2016 r.

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
w Warszawie, 22 września 2016 roku, odbyło się drugie zebranie Rady Rodziców.

LISTA OBECNOŚCI:
1) członkowie Rady Rodziców;
2) przedstawiciele rad oddziałowych 1-3;
3) dyrektor i zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1 w Warszawie.
/Lista obecności stanowi załącznik do protokołu nr 2/

Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodnicząca Rady.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie projektów: nowego regulaminu Rady Rodziców/ Planu pracy na 2016/2017.
4. Omówienie kwestii możliwości doposażenia szkoły w sprzęt informatyczny.
5. Omówienie kwestii dotyczących organizacji kiermaszu świątecznego w szkole.
6. Podjęcie uchwał dotyczących kwestii poruszanych na pierwszym spotkaniu/ Przyjęcie nowych uchwał.
7. Sprawy organizacyjne – ustalenie terminu najbliższego posiedzenia.

1. Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących pracy Rady Rodziców poprzedniej kadencji.

2. Przedstawienie przez przewodniczącą Rady Rodziców celu i porządku zebrania.

3.Nakreślenie przez Przewodniczącą Rady Rodziców wstępnych zmian dotyczących nowego Regulaminu Rady Rodziców. Ustalenia - rodzice zapoznają się z projektem
i w trybie roboczym (e-mailowo) prześlą uwagi. Następnie nowy regulamin zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu celem zatwierdzenia.


4. Nauczyciel informatyki przedstawił braki dotyczące sprzętu informatycznego w szkole. Po konsultacjach z przedstawicielami Rady Rodziców zostanie określone zapotrzebowanie na modernizację i doposażenie sprzętu informatycznego. W tym celu zostaną także zebrane środki podczas kiermaszu świątecznego.

5. Zapoznanie członków Rady Rodziców z informacjami na temat kiermaszu świątecznego. Określenie celu zbiórki zgodnie z punktem 4.

6. Podjęcie Uchwał:
- w sprawie zakupu materiałów papierowych przez Radę Rodziców na potrzeby szkoły,
- w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców na potrzeby szkoły,
- w sprawie wniosku o umorzenia pożyczki udzielonej przez Radę Rodziców nauczycielowi na opłatę czesnego za studia podyplomowe z matematyki i fizyki,
-w sprawie dofinansowania przez Radę Rodziców wycieczek szkolnych,
-w sprawie zagospodarowania środków pieniężnych zebranych podczas kiermaszu świątecznego.

7. Ustalenie kolejnego terminu spotkania – wstępna propozycja 29.09.16 go.17.30.

przewodniczący/sekretarz

  Warszawa, 30.09.16r.


PROTOKÓŁ NR 3/2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
30 września 2016 r.

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
w Warszawie, 30 września 2016 roku, odbyło się trzecie zebranie Rady Rodziców.

LISTA OBECNOŚCI:
1) członkowie Rady Rodziców;
3) dyrektor Gimnazjum nr 1 w Warszawie.
/Lista obecności stanowi załącznik do protokołu nr 3/

Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Porządek obrad.
3. Omówienie projektu regulaminu Rady Rodziców.
4. Informacje na temat stanu opracowania programu wychowawczego
i profilaktycznego Gimnazjum nr 1 w Warszawie.
5. Omówienie kwestii możliwości doposażenia szkoły w sprzęt sportowy.
6. Przyjęcie nowych uchwał.
7. Sprawy organizacyjne – ustalenie terminu najbliższego posiedzenia.

1/2. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Rodziców celu i porządku zebrania.

3.Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących projektu Regulaminu Rady Rodziców,
w szczególności:
- zadania Prezydium Rady Rodziców;
-podejmowanie uchwał przez Radę Rodziców ( w tym procedura e-mailowa).
Skarbnik Rady Rodziców przedstawi procedurę podejmowania uchwał (w tym ustaleń drogą elektroniczną), która zostanie przesłana do członka Komisji Rewizyjnej, p. Eweliny Ejsymond. Następnie projekt Regulaminu (po uwzględnieniu ustaleń wypracowanych podczas zebrania) zostanie przesłany do członków RR do ostatecznych konsultacji.

4. Program wychowawczy i profilaktyczny Rady Rodziców zostanie przesłany drogą
e-mailową do członków Rady Rodziców. W tej kwestii przewodniczący RR będzie się kontaktować z dyrekcją Gimnazjum nr 1.


5. Do Rady Rodziców wpłynęło podanie nauczycieli wychowania fizycznego dotyczące wsparcia finansowego na zakup sprzętu sportowego.
Sekretarz Rady Rodziców skieruje do nauczycieli wychowania fizycznego emaila, z prośbą
o uściślenie informacji zawartych w podaniu oraz dokona wstępnego rozpoznania rynku
w tym zakresie

6. Podjęcie Uchwał:
- w sprawie organizacji Dnia Edukacji Narodowej;
- w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców;
- w sprawie zakupu środków medycznych przez Radę Rodziców.
Nadzór nad wykonaniem uchwał : przewodniczący / skarbnik /komisja rewizyjna RR.

7. Ustalenie kolejnego terminu spotkania – wstępna propozycja 20.10.16 go.17.30.

przewodniczący/sekretarz

                                                                                                                                  Warszawa, 17.11.16r.


PROTOKÓŁ NR 4/2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
17 listopada 2016 r.

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
w Warszawie, 17 listopada 2016 roku, odbyło się czwarte zebranie Rady Rodziców.

LISTA OBECNOŚCI:
1) członkowie Rady Rodziców;
2) dyrektor i zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1 w Warszawie.


Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Rodziców.
2. Porządek obrad.
3. Omówienie działań zmierzających do podpisania regulaminu Rady Rodziców.
4. Omówienie kwestii dotyczących doposażenia szkoły w sprzęt sportowy.
5. Sprawy organizacyjne – kiermasz świąteczny.

1/2. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Rodziców celu i porządku zebrania.

3. Projekt nowego regulaminu RR, który został skonsultowany drogą emailową, zostanie przedstawiony do akceptacji na najbliższym spotkaniu .

4. Nauczyciele Wychowania Fizycznego przygotują szczegółową specyfikację dotyczącą sprzętu sportowego, która zostanie przedstawiona Radzie Rodziców na najbliższym spotkaniu. Wcześniej zestawienie zostanie rozesłane drogą emailową do wszystkich członków Rady Rodziców.

6. Omówienie kwestii organizacyjnych dotyczących przygotowania kiermaszu świątecznego na terenie szkoły i poza nią (centrum handlowe). Ze zgromadzonych środków zostanie zakupiony sprzęt informatyczny na potrzeby biblioteki. O przeznaczeniu pozostałych środków zebranych podczas kiermaszu zadecyduje młodzież w porozumieniu z gronem pedagogicznym.


Przewodniczący / Sekretarz

                                                                                                                                 Warszawa, 15.12.16r.


PROTOKÓŁ NR 5/2016
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
15 grudnia 2016 r.

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
w Warszawie, 15 grudnia 2016 roku, odbyło się piąte zebranie Rady Rodziców.

LISTA OBECNOŚCI:
1) członkowie Rady Rodziców ( w załączeniu lista obecności);
2) dyrektor i zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1 w Warszawie.

PORZĄDEK OBRAD:
Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Rodziców;
2. Porządek obrad;
3. Głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum nr 1;
4. Zakup nagród i słodyczy dla uczniów biorących udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym;
5. Nieodpłatne przekazanie projektora dla celów dydaktycznych;
6. Omówienie kwestii zakupu sprzętu sportowego na potrzeby Gimnazjum nr 1
w Warszawie.


1/2. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Rodziców celu i porządku zebrania;
3. Przyjęcie nowego regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum nr 1- głosowanie;
4. Zakup nagród i słodyczy dla uczniów biorących udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym (podanie nauczyciela Gimnazjum nr 1 ) – głosowanie;
5. Przekazanie projektora dla celów dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum nr 1 – głosowanie;
6. Potwierdzenie zakupu sprzętu sportowego –zgodnie ze specyfikacją przesłaną przez nauczycieli wychowania fizycznego.


Załączniki:
Lista obecności
Podanie nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Warszawie
Uchwała nr 13, 14, 15


Przewodniczący/Sekretarz

Warszawa,9.03.17r.


PROTOKÓŁ NR 6/2017
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
9 marca 2017 r.

W Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
w Warszawie, 9 marca 2017 roku, odbyło się szóste zebranie Rady Rodziców.

LISTA OBECNOŚCI:
1) członkowie Rady Rodziców ( w załączeniu lista obecności);
2) dyrektor i zastępca dyrektora Gimnazjum nr 1 w Warszawie.

PORZĄDEK OBRAD:
Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Rodziców;
2. Porządek obrad;
3. Omówienie kwestii dotyczących ewentualnego zakupu tablicy multimedialnej;
4. Omówienie kwestii dotyczących zakupu komputerów;
5. Wsparcie szkoły w zakresie jej rozreklamowania w związku z reformą oświaty;
6. Wsparcie finansowe organizacji balu gimnazjalnego;
7. Remont mniejszej sali sportowej.
8. Organizacja Dnia Dziecka (zdrowe śniadanie oraz projekcja filmu)


1/2. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Rodziców celu i porządku zebrania;
3. Kwestie ewentualnego zakupu tablicy multimedialnej zostaną omówione w terminie późniejszym, po szerszym dokonaniu rozpoznania rynku w tym zakresie.
4. Zapoznanie się z informacją przygotowaną przez administratora SSK Gimnazjum nr 1 na temat wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy.
5. Kwestie wsparcia finansowego w zakresie rozreklamowania szkoły w związku z reformą oświaty zostaną przegłosowane drogą emailową.
6. Kwestie finansowania balu gimnazjalnego – kwestia zostanie omówiona drogą emailową.
7. Po dokonaniu wstępnego rozpoznania na temat kosztów temat remontu mniejszej Sali sportowej zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu.
8. Rada Rodziców weźmie udział w organizacji Dnia Dziecka dla Gimnazjum nr 1 (poczęstunek i kino sferyczne) głosowanie odbędzie się dorgą emailową.

Załączniki:
Lista obecności
Samorząd uczniowski- prośba o dofinansowanie.
Informacja dla Rady Rodziców na temat sprzętu potrzebnego na wyposażenie pracy szkolnych w sprzęt komputerowy


Przewodniczący Sekretarz

Warszawa, 14.09.17


Protokół nr 1
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 157
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
ul. Tyniecka 25 (klasy VII oraz II i III gimnazjalne)


14 września 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie przedstawicieli rad oddziałowych klas siódmych oraz drugich i trzecich – gimnazjalnych, podczas którego wybrano po jednym członku z każdej z klas do Rady Rodziców.

Następnie członkowie Rady Rodziców działającej przy Gimnazjum nr 1,
w Warszawie, w roku szkolnym 2016/2017, przedstawili radom oddziałowym sprawozdanie ze swojej działalności. Omówiono także kwestie najbliższych planów oraz organizację spotkań.

LISTA OBECNOŚCI:
1) przedstawiciele rad oddziałowych VII oraz II,III- gimnazjalne;
2) Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25
/Lista obecności stanowi załącznik do protokołu nr 1/


PORZĄDEK OBRAD:
1. Autoprezentacja rad oddziałowych;
2. Przedstawienie sprawozdania Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2016/2017 przy Gimnazjum nr 1 w Warszawie;
3. Wybranie przedstawicieli do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 157
w Warszawie, ul. Tyniecka 25 (odziały klas VII, II i III –gimnazjalnych);
4. Wybór Prezydium Rady Rodziców;
5. Omówienie kwestii dotyczących zakupu podręczników dla uczniów w ramach akcji „zdrowy kręgosłup”;
6. Zmiana regulaminu Rady Rodziców;
7. Omówienie organizacji spotkań i planów działania na wrzesień- październik 2017 (plan finansowy).

1. Przedstawiciele poszczególnych rad oddziałowych zaprezentowali swoje doświadczenia z zakresu współpracy z radami rodziców oraz gronem pedagogicznym.

2. Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 przedstawiła główne punkty sprawozdania ze swojej działalności (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu);

3. Na pierwszym zebraniu dokonano wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców:

Przedstawiciele RR z poszczególnych oddziałów klasowych:

KLASY:
7A – Barbara Góra
7B- Katarzyna Kuczek
7C –Jakub Janas
7D- Marta Dżoga

2A- Jolanta Nieroda
2 B- Olga Orzeł-Wargskog
2 C- Ewelina Ejsymond
2 D- Maja Jędrzejczyk
2E- Beata Kulawiec

3A- Monika Wyszyńska
3B- Dominika Dębowa
3C- Agnieszka Mirowska
3D- Dorota Goś
3E- Dorota Sapijaszko

Prowadzenie strony internetowej – Hanna Bielesz – Kuciak 7d


4. Wybór Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca - Beata Kulawiec – klasa 2e
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Janas kl. 7c
Skarbnik- Ewelina Ejsymond kl. 2c
Sekretarz - Dorota Goś kl. 3d
Komisja rewizyjna –Marta Dżoga kl. 7d i Dorota Sapijaszko 3e


5. Omówienie możliwości uzupełnienia zakupu brakujących i nowych podręczników w ramach akcji „zdrowy kręgosłup”. W tym zakresie Zastępca Dyrektora SP nr 157 w Warszawie przekaże do przewodniczącej RR listę podręczników, które należałoby zakupić na potrzeby uczniów.

6. Zmiana regulaminu Rady Rodziców w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz uchwałą nr XLV/108/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

7. Rady oddziałowe zgłoszą propozycje zadań na rok 2017/2018. Na podstawie wydatków za rok 2016/2017 oraz zgłoszonych propozycji przez członków Rady Rodziców zostanie sporządzony plan wydatków na rok szkolny 2017/2018.

Przewodnicząca RR

Sekretarz RR

Warszawa, dnia 03.10.17


Protokół nr 2
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 157
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
ul. Tyniecka 25 (klasy VII oraz II i III gimnazjalne)


W dniu 3 października 2017 roku odbyło się drugie zebranie Rady Rodziców, w którym uczestniczyli przedstawiciele rad oddziałowych klas siódmych oraz drugich i trzecich – gimnazjalnych. Zebranie otworzyła przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kulawiec, która następnie odczytała uprzednio zaproponowany porządek obrad i poprosiła o sporządzenie listy obecności oraz listy głosowań. W zebraniu ponadto wzięli udział: Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25 – Pani Barbara Dąbrowska oraz Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 16 – Pan Tomasz Pol.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie projektu „Planu działań wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 w szkole” – zagadnienie zreferuje p. Barbara Dąbrowska – zastępca dyrektora szkoły.
2. Przedstawienie projektu „Harmonogramu działań profilaktycznych w szkole na rok szkolny 2017/2018” – zagadnienie zreferuje p. Barbara Dąbrowska – zastępca dyrektora szkoły.
3. Przyjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców:

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z uchwałą nr XLV/108/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4. Przedstawienie i omówienie projektu „Planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017-2018”.
5. Przedyskutowanie projektu „Preliminarza wydatków na rok szkolny 2017-2018”.
6. Powrót do zagadnienia w kwestii zakupu tablicy informacyjnej dla uczniów-
w tej sprawie wpłynęła drogą e-mailową prośba – od p. Ewy Lisickiej.
7. Omówienie kwestii związanej z Dniem Edukacji Narodowej.
8. Nieodpłatne przekazanie szkole – serwera zakupionego ze środków Rady Rodziców.
9. Sprawy różne:
• umowa z panią Edytą- podjęcie uchwały;
• aktualizacja danych i wyrejestrowanie nr NIP Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi – podjęcie uchwały;
• zakup dozowników na papier toaletowy i mydło do toalet uczniowskich, w tej sprawie wpłynęła drogą e-mailową prośba – podjęcie uchwały;
• pozyskanie poleasingowych komputerów w ilości 4 szt. – przedstawienie wymaganych parametrów zgodnie z informacją od pana Andrzeja;
• uzupełnienie brakujących podręczników dla uczniów klas II i III oraz zakup podręczników dla uczniów klas VII - podjęcie uchwały;
• sprawa stołówki szkolnej (zmiany ajenta), koszt obiadów – sygnały rodziców że obiady są zbyt drogie za oferowaną ilość i jakość.
10. Zamknięcie zebrania.

W zebraniu uczestniczyli następujący przedstawiciele klas: 7A – Barbara Góra; 7B- Katarzyna Kuczek; 7C –Jakub Janas; 7D- Marta Dżoga; 2A- Jolanta Nieroda; 2 B- Olga Orzeł-Wargskog; 2 C- Ewelina Ejsymond; 2E- Beata Kulawiec; 3C- Agnieszka Mirowska. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdza, że Zebranie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.
Wobec nieobecności sekretarza Rady Pani Doroty Goś, czynności sporządzenia protokołu oraz podejmowanych uchwał, w dniu dzisiejszym powierzono Pani Ewelinie Ejsymond.

Ad. 1 i Ad 2.
W pierwszej kolejności poproszono Panią Dyrektor o zabranie głosu. Pani Barbara Dąbrowska krótko zaprezentowała i omówiła najistotniejsze kwestie dotyczące „Planu działań wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 w szkole” oraz „Harmonogramu działań profilaktycznych w szkole na rok szkolny 2017/2018””. Poinformowała , że na stronie szkoły jest udostępniony: Program Wychowawczy, Program profilaktyki oraz Harmonogram Działam profilaktycznych, z którymi każdy z rodziców może zapoznać się jak również wnieść uwagi co do zakresu ich działania.
Następnie Przewodnicząca uzupełniła, że w dniu 12 października 2017 r. jako przedstawiciel Rady Rodziców została zaproszona przez Dyrekcję szkoły podstawowej nr 157 w Warszawie na spotkanie, którego celem będzie opracowanie całorocznego programu działań z zakresu profilaktyki na rok 2017/2018.

Ad.3
W związku ze zmianą systemu oświaty i koniecznością dostosowania przepisów Rada Rodziców postanowiła w trybie uchwały dokonać koniecznej zmiany Regulaminu Rady Rodziców.
Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała Nr II/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz w związku z uchwała nr XLV/108/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., dotychczasowe Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie przy ul. Tyniecka 25 zostaje włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie przy ul. Kazimierzowska 16.
§ 1
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 Regulaminu, Rada Rodziców zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, w ten sposób że:
1. § 1 dotychczasowego Regulaminu z dnia 15 grudnia 2016 roku, otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„ § 1 ust. 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 września 2016 roku o prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w związku z art. 129 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz Statutu Szkoły.”
2. W § 1 dotychczasowego Regulaminu z dnia 15 grudnia 2016 roku, dodaje się ust. 2:
" §1 ust. 2 Niniejszy Regulamin obowiązywać będzie w roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 aż do czasu likwidacji klas gimnazjalnych, zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)".
3. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian, uchwalono tekst jednolity.

§ 2
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 4 i 5
W dalszej kolejności Przewodnicząca przedstawiła i omówiła projekt „Planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017-2018”,który został przyjęty przez zgromadzonych. Następnie rozpoczęto dyskusję w sprawie zaproponowanego projektu „Preliminarza wydatków na rok szkolny 2017-2018”. W trakcie dyskusji omówiono wydatki stałe Rady oraz ujawniła się konieczność zwiększenia niektórych nakładów: w tym np. przekazania jednorazowej premii dla Pani Edyty oraz ewentualnego zmniejszenia wydatków przez zakup elektronicznego dostępu do platform edukacyjnych oferujących podręczniki.

Ad. 6
W kwestii zakupu tablicy informacyjnej dla uczniów, w trakcie dyskusji pojawiło się wiele wątpliwości co do zasadności tego zakupu wobec czego Przewodniczącą Rady podjęła decyzja o poddaniu tego tematu głosowaniu.
Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała Nr III/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie zakupu tablicy informacyjnej dla uczniów.

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1 a Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Rodziców nie wyraża zgody na zakup tablicy informacyjnej z funduszu Rady Rodziców.
§ 2
Uchwała została podjęta większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 7
W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, Rada Rodziców jak co roku postanowiła uczcić ten dzień, w ten sposób, że dokona zakupu dla wszystkich nauczycieli, dyrekcji szkoły jak również pozostałych pracowników szkoły słodki prezent w postaci tortu, przeznaczając na ten cel kwotę 300,00 zł.
Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała Nr IV/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie zakupu tortu na Dzień Edukacji Narodowej.

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:

§ 1
Zakup toru z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 157 im. A. Mickiewicza przy ul. Tynieckiej 25, w imieniu rodziców i uczniów klas VII oraz II i III Gimnazjalnych, do kwoty 300 zł
§ 2
Realizację podjętej uchwały powierza się Panu Jakubowi Janas.
§3
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 8
W zakresie nieodpłatnego przekazania szkole serwera zakupionego ze środków Rady, Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała Nr V/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania szkole serwera zakupionego ze środków finansowych Rady Rodziców.

Działając na podstawie art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:
§1
Rada Rodziców wyraża zgodę i przekazuje nieodpłatnie na cele dydaktyczne Szkole Podstawowej nr 157 im. A. Mickiewicza przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie, serwer zakupiony w dniu 11.08.2017r., w wykonaniu Uchwały Nr XXII/04/2017 Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2017 r.
§2
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 9
1) w sprawie umowy zlecenia z panią Edytą- Rada jednogłośnie wyraziła poparcie dla dalszej współpracy w ramach umowy z Panią Edytą oraz możliwość przyznania jej jednorazowej premii (decyzja w tej kwestii zostanie poddana pod głosowanie na koniec roku 2017).
Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:


Uchwała Nr VI/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Panią Edytą Smalską na kolejny rok szkolny 2017/2018 .

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1 f Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:
§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na zwarcie umowy zlecenia z Panią Edytą Smalską, w zakresie prowadzenia spraw księgowo-finansowych Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 .
§2
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


2) w sprawie dokonania aktualizacja danych i wyrejestrowanie nr NIP Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi z Ewidencji Podatkowej Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów.
Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała Nr VII/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie dokonania aktualizacja danych i wyrejestrowanie nr NIP Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi z Ewidencji Podatkowej Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów.

Działając na podstawie art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:
§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na dokonanie aktualizacja danych i wyrejestrowanie nr NIP Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi z ewidencji Podatkowej Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów.
§2
Realizację podjętej uchwały powierza się Pani Ewelinie Ejsymond.
§3
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3) w sprawie zakupu dozowników na papier oraz mydło do toalet uczniowskich, wraz z uzupełnieniem – zapasem, za łączną kwotę 1154,71 zł. Do Rady Rodziców wpłynęła prośba od Dyrekcji szkoły o możliwość sfinansowania takiego zakupu w związku ze zwiększeniem zużycia papieru przez uczniów.
Rada Rodziców podejmuje następującą uchwałę:

Uchwała Nr VIII/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 03.10.2017 r.
w sprawie zakupu dozowników na papier wraz z wkładami oraz zakupu dozowników na mydło wraz z uzupełnieniem(zapasem).

Działając na podstawie art. 26 , w zw. z art. 35 ust 1 h Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:
§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na sfinansowanie zakupu dozowników na papier wraz z wkładami oraz zakupu dozowników na mydło wraz z uzupełnieniem(zapasem) do kwoty 1200,00 zł
§2
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4) w sprawie pozyskanie poleasingowych komputerów – Przewodnicząca przedstawiła pismo z jakim zwrócił się do Rady Rodziców pan Andrzej Szymczak (administrator szkoły, informatyk) wraz z wymaganymi parametrami jak również zwróciła się z prośbą o przekazanie tej informacji pozostałym rodzicom.
5) w sprawie możliwości uzupełnienia zakupu brakujących i nowych podręczników w ramach akcji „zdrowy kręgosłup”, wobec braku listy niezbędnych podręczników, które należałoby zakupić na potrzeby uczniów, temat został przesunięty do dyskusji i podjęcia uchwały do czasu wpływu listy, na forum mailowe.
6) w sprawie stołówki szkolnej i możliwości zmiany ajenta- Dyrekcja szkoły wyjaśniła że obecny ajent ma umowę do końca roku 2017, wobec powyższego od stycznia nastąpi zmiana. Co do wysokości odpłatności za obiady, ustalono iż stawka zmieniła się nieznacznie tj. o 50 gr. Ponadto poruszono kwestię rzadko działającego sklepiku szkolnego,
7) poproszono Radę o sprawdzenie jak udostępniana jest mobilna wersja strony szkoły, czy tylko działa na systemie operacyjnym Android ?
8) zgłoszono błędny adres e-mial członka Rady p. Bożeny – podano poprawny NOVICKA@ME.COM

Załącznik:
- lista obecności i głosowań
- plan pracy
- preliminarz
- wnioski do RR
- stan środków finansowych na dzień 30.09.2017r.


Przewodnicząca RR …………………..….

Sekretarz RR …………..............

Uchwała Nr IX/09/2017
Rady Rodziców
z dnia 25.10.2017 r.
w sprawie wsparcia finansowego organizacji Dnia Języków Obcych

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1 a Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§ 1
Rada Rodziców wyraża zgody na wsparcie finansowe organizacji Dnia Języków Obcych z funduszu Rady Rodziców, który został zaplanowany na 31 października 2017 roku.


§ 2
Uchwała została podjęta większością 2/3 głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Warszawa, 16.11.17


Protokół nr 3
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 157
im. Adama Mickiewicza w Warszawie
ul. Tyniecka 25 (klasy VII oraz II i III gimnazjalne)

16 listopada 2017 roku odbyło się trzecie zebranie przedstawicieli rad oddziałowych klas siódmych oraz drugich i trzecich.

I LISTA OBECNOŚCI:
1) przedstawiciele rad oddziałowych VII oraz II,III- gimnazjalne;
2) Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25
/Lista obecności stanowi załącznik do protokołu nr 3/

II. OMÓWIENIE SPRAW DOTYCZACYCH:
1. Możliwości przeznaczenia funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów szkoły;
2. Zakupu drzwi ewakuacyjnych w ramach ww. funduszu;
3. Określenia innych celów, na które można przekazać środki z funduszu prewencyjnego na bezpieczeństwo dzieci w szkole;
4. Omówienia i głosowanie przez obecnych na zebraniu członków RR. sfinansowania dostrojenia pianina;
5. Omówienia organizacji kiermaszu świątecznego i określenie jego celu (głosowanie w tym zakresie).

Ad.1/2/3 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przewodniczącą RR, w ramach ubezpieczenia zbiorowego uczniów SP 157 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25, Rada Rodziców otrzyma kwotę ok. 2000 złotych na tzw. fundusz prewencyjny –
z przeznaczeniem na bezpieczeństwo dzieci. Propozycja dyrekcji szkoły dotyczy całkowitego sfinansowania wymiany drzwi ewakuacyjnych (koszt ponad 7000 złotych). Obecni na zebraniu członkowie RR uznali, że jest to zbyt wysoka kwota i należałoby rozważyć przeznaczenie tych środków na inne działanie, wpisujące się
w bezpieczeństwo w szkole. Wszyscy członkowie RR od przewodniczącej RR otrzymają materiał informacyjny w tej kwestii. Wskazana kwota montażu drzwi ewakuacyjnych przez SP 157 zostanie skonsultowana także z innymi firmami. Temat zostanie poddany dyskusji emailowej.

Ad.4 W związku z organizacją uroczystości w SP 157 w Warszawie Przy ul. Tynieckiej 25, członkowie RR obecni na zebraniu, jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą nastrojenia pianina w kwocie 200 złotych.

Ad.5 Szkolny kiermasz świąteczny wraz z koncertem kolęd zostanie zorganizowany 14 grudnia 2017 roku (dzień zebrań oddziałów klasowych). Prośba do rad oddziałowych
o przesłanie informacji w tym zakresie do rodziców poszczególnych klas. Obecni na zebraniu przedstawiciele RR podjęli decyzję, że uczniowie szkoły przy ul. Tynieckiej 25 we własnym zakresie określą cel, na jaki zostaną przekazane środki z kiermaszu świątecznego.

Załącznik:
Lista obecności
Przewodnicząca RR


Sekretarz RR