zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Uchwały 1-25

 Uchwała Nr 1/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
z dnia 08 września 2016 r.

w sprawie powołania Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Działając na podstawie art. 53 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U.
z 2015, poz. 2156) oraz § 7 pkt 3-5 Regulaminu Rady Rodziców, uchwala się, co następuje:

§ 1
W roku szkolnym 2016/2017 rady oddziałowe klas 1-3 wybrały następujących przedstawicieli do Rady Rodziców:

1 a Jolanta Nieroda
1 b Olga Orzeł -Wargskog
1 c Ewelina Ejsmond
1 d Maja Jędrzejczyk
1 e Beata Kulawiec

2 a Monika Wyszyńska
2 b Magda Jurkiewicz
2 c Agnieszka Mirowska
2 d Dorota Kowalska-Goś
2 e Dorota Sapijaszko

3 b Maciej Kulawik


§ 2
W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:
Przewodniczący, p. Beata Kulawiec (klasa 1e),
Zastępca przewodniczącego, p. Agnieszka Mirowska (klasa 2 c),
Sekretarz, p. Dorota Kowalska-Goś (klasa 2 d),
Skarbnik, p. Maciej Kulawik (klasa 3 b),
Członek komisji rewizyjnej, p. Ewelina Ejsmond (klasa 1 c),
Członek komisji rewizyjnej, p. Dorota Sapijaszko (klasa 2 e).


§ 3
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców


Uchwała Nr 2/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.


w sprawie zakupu materiałów papierowych przez Radę Rodziców na potrzeby szkoły


Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:


§ 1
Rada Rodziców jednogłośnie wyraża zgodę na zakup materiałów papierowych przez Radę Rodziców na potrzeby szkoły w tym materiałów niezbędnych do organizacji pierwszego zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3, w kwocie 765,68 zł.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców


Uchwała Nr 3/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r

w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców na potrzeby szkoły


Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:

§1
1.Zakup podręczników obowiązkowych, wykorzystywanych do nauki podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole, w klasach 1-3 w ramach prowadzonej akcji „dbajmy o zdrowy kręgosłup naszych dzieci”.
2. Zakup podręczników, o których mowa w §1 ust.1 dotyczy pełnego kompletu podręczników dla klas drugich, w klasach i 3 podręczniki zostaną uzupełnione, zgodnie z listą zapotrzebowania przedstawioną przez dyrekcję szkoły .


§2
Zakup 15 egzemplarzy podręcznika „Technika w praktyce- zajęcia elektryczno-elektroniczne.” Nowa Era, które będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna podczas prowadzonych zajęć w klasach drugich.

§3
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.

§4
Wykonanie uchwały powierza się członkom Rady Rodziców.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 4/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej przez Radę Rodziców nauczycielowi na opłatę czesnego za studia podyplomowe z matematyki i fizyki


Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:

§1
Odroczenie spłaty pożyczki udzielonej nauczycielowi na opłatę czesnego za studia podyplomowe
z matematyki i fizyki do 1 czerwca 2019 roku.


§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 5/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie dofinansowania przez Radę Rodziców wycieczek szkolnych


Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:


§1
Dofinansowanie wniosków dotyczących udziału uczniów w wycieczkach szkolnych, organizowanych w klasach 1-3 .


§2
1.Dofinansowanie dotyczy konkretnej osoby (ucznia), a nie udziału całej klasy i jest kierowane do Rady Rodziców za pośrednictwem dyrektora szkoły.

2. Pisemny wniosek o dofinansowanie wycieczki szkolnej do dyrektora szkoły składa:
1) rodzic/opiekun prawny,
2) wychowawca klasy,
3) pedagog szkolny,
4) psycholog szkolny,
5) przedstawiciel rady oddziałowej w klasach 1-3.

§3
1. Zaopiniowany przez dyrektora szkoły wniosek jest kierowany do Rady Rodziców
i rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu.
2. Przewodniczący Rady Rodziców może zwołać nadzwyczajne zebranie w kwestii rozpatrzenia wniosku.

§4
1. Rada Rodziców podejmuje decyzję zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.


§5
Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej o decyzji Rady Rodziców na temat dofinansowania udziału ucznia w wycieczce szkolnej.


§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 6/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zagospodarowania środków pieniężnych zebranych podczas kiermaszu świątecznego

Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:

§1

Zbiórka środków pieniężnych podczas organizowanego przez szkołę kiermaszu świątecznego zostanie przeznaczona na modernizację i doposażenie sprzętu informatycznego.


§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.


§3
Wykonanie uchwały powierza się członkom Rady Rodziców.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców


Uchwała Nr 7/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie organizacji Dnia Edukacji Narodowej

Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:

§1
Zakup drobnych upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracyjnych Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie.


§2
Upominki, o których mowa w §1 zostaną wręczone całej kadrze pedagogiczno-administracyjnej Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu rodziców i uczniów klas 1-3.


§3
Realizację podjętej uchwały powierza się Prezydium Rady Rodziców.


§4
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.


§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 8/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Rodziców

Działając na podstawie art. 53 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U.
z 2015, poz. 2156) oraz § 7 pkt 3-5 Regulaminu Rady Rodziców, uchwala się, co następuje:


§ 1
W roku szkolnym 2016/2017 w wyborach uzupełniających wybrano przedstawicieli do Rady Rodziców:

3a Anna Głogowska,
3c Hanna Piotrowicz
3d Anna Karpińska

§ 2
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 9/09/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zakupu środków medycznych przez Radę Rodziców

Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:


§1
Przeznaczenie środków finansowych na zakup środków medycznych na potrzeby Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie.


§2

Zakupione środki medyczne zostaną przeznaczone na potrzeby wyposażenia Gimnazjum
nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie oraz będą wykorzystywane podczas organizowanych wyjazdów szkolnych, w których biorą udział uczniowie klas 1-3 oraz kadra pedagogiczna.


§ 3
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 10/09/2016
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie konserwacji kserokopiarki i zakupu tonerów
Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie środków finansowych na zakupu tonerów
i konserwację kserokopiarki działającej na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Warszawie.


§ 2
Uchwała została podjęta większością 2/3 głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(w załączeniu lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 11/10/2016
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie organizacji Dnia Języków Obcych
Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie środków finansowych na zakup produktów żywnościowych niezbędnych do zorganizowania poczęstunku w Gimnazjum nr 1 w Warszawie,
w ramach Dnia Języków Obcych, zaplanowanego na 26 października 2016 roku, w kwocie 500 zł.


§ 2

Uchwała została podjęta większością 2/3 głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr 12/12/2016
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji lekcji wychowania fizycznego
Działając na podstawie § 18 ust. 2, w związku z art. 13 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 10 kwietnia 2010 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie 7500 złotych na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji lekcji wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Warszawie.

§ 2

Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr 13/12/2016

Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2156) oraz art. 20 ust.3 Regulaminu Rada Rodziców działającej przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, ul. Tyniecka 25 w Warszawie uchwala, co następuje:


§1
Rada Rodziców zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Warszawie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XIV/12/2016
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zakupu nagród i słodyczy dla uczniów biorących udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym
6 grudnia 2016
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie 300 złotych na zakupu nagród i słodyczy dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Warszawie biorących udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym 6 grudnia 2016.

§ 2

Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XV/12/2016
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania projektora dla celów dydaktycznych
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie projektora dla celów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 w Warszawie.

§ 2

Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XVI/01/2017
Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie organizacji testu wiedzy geograficznej
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie środków finansowych w kwocie 328 złotych
w sprawie organizacji testu wiedzy geograficznej

§ 2

Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XVII/01/2017
Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w sprawie przekazania środków na zorganizowanie poczęstunku podczas spotkania z dyrektorami szkół w celu omówienia zagadnień związanych z wdrażaną reformą oświaty
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców nie wyraża zgody na przekazanie środków na zorganizowanie poczęstunku podczas spotkania z dyrektorami szkół w celu omówienia zagadnień związanych z wdrażaną reformą oświaty


§ 2

Uchwała została odrzucona większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XVIII/01/2017
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie sfinansowania udziału uczniów Gimnazjum nr 1 w konkursie matematycznym Kangur
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na sfinansowanie udziału uczniów Gimnazjum nr 1 w konkursie matematycznym Kangur w wysokości 612 złotych.

§ 2

Uchwała została przyjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XIX/03/2017
Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie wsparcia finansowego promocji dwujęzyczności Gimnazjum nr 1
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę w sprawie wsparcie finansowe promocji dwujęzyczności Gimnazjum nr 1


§ 2

Uchwała została przyjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania
(załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców


Uchwała Nr XX/03/2017
Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie wsparcia organizacji Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 1
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę w sprawie wsparcie organizacji Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 1 (zdrowe śniadanie i panoramiczny pokaz filmów )


§ 2

Uchwała została przyjęta większością 2/3 głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz
z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XXII/04/2017
Rady Rodziców

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w przeznaczenia środków Rady Rodziców na modernizację , doposażenie szkoły i bal gimnazjalny klas trzecich
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

1.Rada Rodziców wyraża zgodę na wydatkowanie środków z przeznaczeniem na:
a) modernizację małej sali gimnastycznej;
b) modernizację sprzętu komputerowego, zakup serwera;
c) na bal gimnazjalny klas 3 (z uwagami dotyczącymi uregulowania składek przez klasy trzecie przed organizacją balu oraz zabezpieczeniem kwoty na bale gimnazjalne kolejnych dwóch roczników);
2. Rada Rodziców nie wyraża zgody na wydatkowanie środków na zakup tablicy informacyjnej.

§ 2

1.Uchwała dotycząca punktu 1.a, 1.b i 2 została przyjęta większością 2/3 głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała dotycząca punktu 1.3 została przyjęta większością 2/3 głosów.
3.Załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz
ze szczegółowymi wynikami.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XXIII/05/2017
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie renowacji drukarki w Gimnazjum nr 1
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na renowację drukarki w Gimnazjum nr 1 w Warszawie, w kwocie 350 złotych.


§ 2

Uchwała została przyjęta większością 2/3 głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz
z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XXIV/05/2017
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie wyodrębnienia Rady Rodziców uczniów klas gimnazjalnych w latach 2017-2019
Działając na podstawie art. 50. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(z późniejszymi zmianami) ,w związku z art. 2 Regulaminu Rady Rodziców
z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1
1. W związku z uchwałą nr XLV/108/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z którą dotychczasowe Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
w Warszawie, ul. Tyniecka 25 zostaje włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16, Rada Rodziców Gimnazjum nr 1
w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia rozmów z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 157 w Warszawie, w celu wyodrębnienia Rady Rodziców uczniów gimnazjalnych, do momentu wygaśnięcia klas gimnazjalnych w latach 2017-2019.


§ 2

Uchwała została przyjęta większością 2/3 głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz
z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr XXV/06/2017
Rady Rodziców
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie zakupu nagród dla uczniów i upominku na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum nr 1
Działając na podstawie § 35 ust. 9, w związku z art. 26 Regulaminu Rady Rodziców z dnia 15 grudnia 2016 roku, uchwala się co następuje:


§1

Rada Rodziców wyraża zgodę na zakup nagród dla uczniów i upominku na zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum nr 1.


§ 2

Uchwała została przyjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (załącznik do uchwały stanowi lista osób uprawnionych do głosowania wraz
z wynikami).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Uchwała Nr I/09/2017

Uchwała Nr XI/11/2017
Rady Rodziców
z dnia 10.11.2017 r.

w sprawie zakupu przez Radę Rodziców środków medycznych

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na zakup środków medycznych na potrzeby SP nr 157 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie, w kwocie do 750 złotych.
§2

Zakupione środki medyczne zostaną przeznaczone na potrzeby wyposażenia SP nr 157
w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25 oraz będą wykorzystywane podczas organizowanych wyjazdów szkolnych, w których biorą udział uczniowie oraz kadra pedagogiczna.


§ 3
Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (wyniki głosowania stanowią załącznik do uchwały).


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr XII/11/2017
Rady Rodziców
z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie przeznaczenia przez Radę Rodziców środków na strojenie pianina

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie 200 złotych na strojenie pianina w SP nr 157
w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25.

§ 2
Uchwała została podjęta jednomyślnie przez członków RR, obecnych na zebraniu 16 listopada 2017 roku (wyniki głosowania stanowią załącznik do uchwały).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr XIII/11/2017
Rady Rodziców
z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie zagospodarowania środków pieniężnych, które zostaną zebrane podczas kiermaszu świątecznego 14 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§1
Zbiórka środków pieniężnych podczas organizowanego przez szkołę kiermaszu świątecznego zostanie przeznaczona na cel wskazany przez uczniów SP nr 157 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25.


§ 2
Uchwała została podjęta jednomyślnie przez członków RR, obecnych na zebraniu 16 listopada 2017 roku (wyniki głosowania stanowią załącznik do uchwały).


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rady Rodziców
z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie powołania Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018
przy Szkole Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
ul. Tyniecka 25 (klasy VII oraz II i III –gimnazjalne)

Działając na podstawie art. 83.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz art. 17, 18 i 19 Regulaminu Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im Roberta Schumana
w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwala się, co następuje:

§ 1
1.W roku szkolnym 2017/2018 z rad oddziałowych klas VII oraz II i III (gimnazjalne)zostali wybrani przedstawiciele do Rady Rodziców:

Klasy VII
7A – Barbara Góra
7B- Katarzyna Kuczek
7C –Jakub Janas
7D- Marta Dżoga
Klasy II, III-gimnazjalne
2A- Jolanta Nieroda
2 B- Olga Orzeł-Wargskog
2 C- Ewelina Ejsymond
2 D- Maja Jędrzejczyk
2E- Beata Kulawiec
3A- Monika Wyszyńska
3B- Dominika Dębowa
3C- Agnieszka Mirowska
3D- Dorota Goś
3E- Dorota Sapijaszko

2. Prowadzenie strony internetowej – Hanna Bielesz – Kuciak 7d

§ 2

1. Do Prezydium Rady Rodziców wybrano niżej wymienione osoby:
Przewodnicząca: Beata Kulawiec – klasa 2e
Zastępca Przewodniczącego: Jakub Janas kl. 7c
Skarbnik: Ewelina Ejsymond kl. 2c
Sekretarz: Dorota Goś kl. 3d
Komisja rewizyjna: Marta Dżoga kl. 7d i Dorota Sapijaszko 3e§ 3
Uchwała została podjęta jednogłośnie, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr XI/11/2017
Rady Rodziców
z dnia 10.11.2017 r.

w sprawie zakupu przez Radę Rodziców środków medycznych

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na zakup środków medycznych na potrzeby SP nr 157 przy ul. Tynieckiej 25 w Warszawie, w kwocie do 750 złotych.
§2

Zakupione środki medyczne zostaną przeznaczone na potrzeby wyposażenia SP nr 157
w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25 oraz będą wykorzystywane podczas organizowanych wyjazdów szkolnych, w których biorą udział uczniowie oraz kadra pedagogiczna.


§ 3
Uchwała została podjęta większością głosów przez wszystkich uprawnionych do głosowania (wyniki głosowania stanowią załącznik do uchwały).


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców


Uchwała Nr XII/11/2017
Rady Rodziców
z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie przeznaczenia przez Radę Rodziców środków na strojenie pianina

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§1
Rada Rodziców wyraża zgodę na przeznaczenie 200 złotych na strojenie pianina w SP nr 157
w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25.

§ 2
Uchwała została podjęta jednomyślnie przez członków RR, obecnych na zebraniu 16 listopada 2017 roku (wyniki głosowania stanowią załącznik do uchwały).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców


Uchwała Nr XIII/11/2017
Rady Rodziców
z dnia 16.11.2017 r.

w sprawie zagospodarowania środków pieniężnych, które zostaną zebrane podczas kiermaszu świątecznego 14 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 26, w zw. z art. 35 ust. 1c Regulaminu Rady Rodziców z dnia 03.10.2017r. roku, uchwala się co następuje:


§1
Zbiórka środków pieniężnych podczas organizowanego przez szkołę kiermaszu świątecznego zostanie przeznaczona na cel wskazany przez uczniów SP nr 157 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 25.


§ 2
Uchwała została podjęta jednomyślnie przez członków RR, obecnych na zebraniu 16 listopada 2017 roku (wyniki głosowania stanowią załącznik do uchwały).


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady RodzicówWersja do druku